Stomen van Kracht

Profeteren

Men vraagt zich dikwijls af of het wel bijbels is dat tijdens de aanbiddingsdiensten van onze samenkomten meer dan drie ,,boodschappen” in tongen met vertolking worden uitgesproken, naar aanleiding van wat er geschreven staat in 1 Cor. 14:27- 29. Wij willen eens met elkander lezen wat daar eigenlijk staat.

,,Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat een uitleg geven. ls er echter geen uitlegger, dan moet moet men zwijgen in de gemeente tot zichzelf en tot God spreken” (1 Cor. l4:27, 28).

Het gaat hier over het spreken in tongen (zonder vertolking). Dit is niet tot stichting van de gemeente. Daarom ten hoogste twee of drie, maar als er niemand is die de gave van vertolking der tongen heeft, dus de persoon die de boodschap van God in eigen taal kan overbrengen, dan moet men zwijgen in de gemeente en alleen in privégebed voor zichzelf en voor God stil voor zich heen in tongen spreken. Hier staat in de bijbel niet dat boodschappen in tongen met vertolking maar tot twee of drie beperkt zouden moeten zijn. Integendeel, in vers 5 schrijft Paulus, de auteur van deze brief: ,,Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat gij (allen) profeteerdet” En in vers 13: ,,Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen” Dit geldt dus voor allen. Paulus drukt hier het verlangen van God uit, dat allen in tongen spreken, maar in de gemeente met vertolking. Want het gaat alles om de stichting, opbouw van de gemeente. ,,Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente” (I Cor. 14:12).

De profeten
Ook vers 29 wordt meestal niet goed gelezen. ,,Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen.” Deze tekst handelt over het spreken van de profeten, dit is niet hetzelfde als profeteren, De profeet is een knecht van God met een speciale bediening, een van de vijf bedieningen des Woords, door de Heer aangesteld. ,,En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus” (Efeze. 4:11, 12).

Valse Profeten
De profeet heeft de opdracht van God om het Woord te voeren in de gemeente. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een gedeelte uit de bijbel waarover hij inzicht ontvangt, dit kan ook zijn naar aanleiding van een openbaring, een visioen of droom, die God hem geeft om de gemeente Zijn wil bekend te maken.
Dit moet beoordeeld worden. Het is juist op dit punt, het ontvangen van boodschappen en openbaringen thuis, dat er zoveel kaf onder het koren is. De hele bijbel door lezen wij over valse profeten.
Sommigen profeteren in hun overmoed (Deut. 18:20-22). Of gedreven door een verkeerde geest; ,,Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd” (Jer. 23:21). ,,Bedrieglijke dingen en leugenachtige waarzeggerij hebben zij geschouwd, die zeggen: zo luidt het Woord des Heren – terwijl de Here hen niet gezonden heeft; en dan wachten zij nog op de vervulling van het woord!” (Ezech. 13:6). Jezus heeft ons voorzegd, dat er in de eindtijd vele valse profeten zullen zijn: ,,En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.” ,,Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen” (Matth. 24:11 en 24).

In de gemeente van Corinthe was veel verwarring en zonde. Er was drang om elkander te overheersen en te overtroeven. Er waren ook mensen die pretendeerden profeten te zijn en het niet waren. Paulus schrijft: ,,lndien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is” (1 Cor. 14:37). Zij maakten zichzelf tot profeten en wilden in de gemeente het woord voeren naar aanleiding van thuis ontvangen openbaringen. Paulus wilde de orde terugbrengen in de gemeente, daarop is de gehele Corinthe brief gericht. Daarom schrijft hij: ,,Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen” (vers 29).

Het moet worden beproefd of het werkelijk van de Heer is wat zij menen te moeten zeggen, ,,Maar indien aan een ander, die daar gezeten is, een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen” (vers 30). Hieraan kunnen wij zien dat de Heer door openbaringen in de gemeente kan duidelijk maken, dat soms de profeten die het woord voeren, niet door de Heer gezonden zijn. De Heer der gemeente wil Zijn woorden en openbaringen geven in de gemeente, in de samenkomst van Zijn kinderen. Hij wil het rijkelijk geven in de gemeente, het veelvuldig doen: ,,Gij kunt allen een voor een profeteren, opdat allen lering en allen opwekking er door ontvangen” (vers 31). In de samenkomst deelt de Heilige Geest het een ieder toe
“gelijk Hij wil” (I Cor. 12:11). Wat thuis ontvangen is moet in de gemeente beproefd worden. Daarom zeggen wij tegen de mensen die thuis droomgezichten of openbaringen hebben, dat zij dit in de gemeente moeten brengen. Als de Heer het in de aanbiddingsdienst weer toont, herhaalt, dat ze het uit zullen spreken.
Voordat de samenkomst begint, hebben wij altijd een bidstond en bidden de Heer of Hij het alles in Zijn hand wil houden en dat de heilige Geest het alles machtig zal werken en toebedelen aan de vervulde kinderen van God. Zo doet de Heer het naar Zijn beloften.

Het komt steeds weer voor dat mensen hoogmoedig worden en zichzelf verliezen. Soms zijn het geroepen profeten, maar zij willen niet meer dienen als nederige knechten van de Allerhoogste, maar heersen in de gemeente. Zij menen dat zij als profeten allerlei woorden en openbaringen moeten uitspreken tegen de heilige Geest, tegen de werkelijke knechten des Heren. Men kan dit proeven, omdat het meestal neerslaande profetieën zijn, vernietigend en zelden opbouwend, veroordelend zonder liefde. Het is duidelijk dat er een verkeerde geest in hen is gekomen. Zij handhaven een profetendom die naast de Goddelijke komt te staan, een profetendom uit het vlees.

Wij hebben dit vele malen meegemaakt. Niets is bedroevender dan dit, te zien hoe kinderen van God, met Gods Geest eenmaal gedoopt, die zich laten vervoeren en dienstknechten van satan worden, strijdend tegen het werk van de heilige Geest. De prijs missen In de brief aan de Colossenzen schrijft Paulus: ,,Laat niemand de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt (Col. 2: 18, 19).

Dit: zich niet houden aan het hoofd, welk een ernstige waarschuwing! Ook in Paulus’ dagen kwamen de duivelen als engelen des lichts, met valse openbaringen. We moeten nauwlettend toezien, de mensen die deze openbaringen krijgen, zijn zonder reden opgeblazen en proberen macht in de gemeente te krijgen.
Wij hebben maar een hoofd, Jezus Christus, van waar uit de gehele gemeente, het lichaam van Christus, haar goddelijke wasdom ontvangt (Col. 2: 19). Allen mogen wij meedienen en helpen in de opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de volle wasdom hebben bereikt (Ef. . 4:11-16). Zodra echter iemand wil heersen, dan staat hij het werk van de heilige Geest in de weg. Zoals Jezus gekomen is als aller dienaar, zo stelt Hij ook ons om elkander te helpen, te dienen en op te bouwen.

Paulus zegt: ,,Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door geloof staat gij vast” (2 Cor. 1:24). Het is soms noodzakelijk dat degene die de Heer de verantwoordelijkheid voor de gemeente laat dragen, de apostelen of herders, de mensen die een verkeerde geest binnenbrengen, uitsluiten, terwille van de geest in de gemeente.
Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur (1 Cor. 5:6). De opbouw van de gemeente De groei en de opbouw van de gemeente, die het lichaam van Christus is, is het belangrijkste werk dat op aarde gebeurt. De gemeente, die tot volheid komt, zal door haar geloof de wereld overwinnen en de satan onder haar voeten vertreden. ,,Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof” (1 Joh. 5:4).
,,En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in den dood” (Openb. 12:11). ,,De God nu des vredes zal weldra den satan onder uwe voeten vertreden” (Rom. 16:20).

Alleen door de vervulling met de heilige Geest en door het gebruiken van de gaven des Geestes kunnen wij zelf krachtig staan en anderen opbouwen. Heel het werk van de heilige Geest is gericht op de stichting en opbouw van de gemeente. Daarom worden wij ook aangemoedigd vervuld te worden met Gods Geest en de gaven des Geestes te gebruiken? Wordt vervuld met de Geest (Ef. 5:18). ,,Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren” (1 Cor. 14:1).
,,Wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente. Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt” (1 Cor. 14:4, 5).
,,Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen” (1 Cor. 14:12, 13).
,,Want gij kunt allen een voor een profeteren, opdat allen lering en allen opwekking er door ontvangen” (I Cor. 14:31).
,,Zo dan, mijn broeders, streeft er naar te profeteren (streef er naar, laat het niet beperkt blijven tot twee of drie). Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden” (1 Cor. 14:39, 40).

Wij zien hoe in het bijzonder de gave van profetie wordt gebruikt tot stichting, d.w.z. opbouw, vermaning of aansporing en bemoediging voor het volk van God. Paulus zegt: ,,Alles moet tot stichting geschieden” (1 Cor. 14:26b). Het gaat om de groei, het welzijn van allen. ,,Maar aan een ieder wordt de openbaring van de: Geest gegeven tot welzijn van allen (1 Cor. 12:7; zie ook Ef. 4:11-16).
Profeteren is het uitspreken van de woorden Gods. Door het Woord van God wordt de gemeente gereinigd en geheiligd. Zij wordt als een reine bruid, ,,stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet” (Ef. 5:27), voor de bruiloft des Lams. Dan zal het moment daar zijn dat de gemeente de Heer tegemoet gaat in de lucht en als een stem van vele wateren zal de juichtoon weerklinken: ,,Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijve: en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinken; en smetteloos fijn linnen te kleede: want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen” (Open: 19:7, 8).

E. H.-L. R

Enkel berichtnavigatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: