Stomen van Kracht

Boeken Karel en Elisabeth Hoekendijk

Boeken van Karel en Elisabeth Hoekendijk

Karel Hoekendijk schreef in zijn boek Sri Lanka; “Wij zullen dankbaar zijn als deze boeken die wij schrijven, aan een nieuwe generatie de bewogenheid mogen geven om deze laatste jaren voor Jezus’ wederkomst te besteden aan de redding der wereld. De Heer zegene u!”

De boeken van Karel en Elisabeth zijn inspirerend. Het zijn gezegende, opbouwende boeken, waarachter veel bijbelstudie en praktijk steekt en waar u uw voordeel mee kunt doen. Er zijn diverse boeken geschreven over de zendingsreizen van Karel en Elisabeth zoals, Japan, India, Sri Lanka, Batakland en Singapore.

De boeken; De gaven, Genezing, Eten drinken en doorgeven, Hoeveel te meer etc. Bestudeer deze boeken om een beter begrip van diverse geloofs onderwerpen te krijgen, zoals bijvoorbeeld de werkingen en de uitingen van de Heilige Geest en de eindtijd, maar ook over de wapenrusting Gods hoe we die kunnen gebruiken in de geestelijke strijd in de hemelse gewesten.

De Gaven des Geestes

De gaven van de Geest “Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven.

Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard.”

Link naar boek

The nine gifts of the Spirit

The nine gifts of the SpiritDe Gaven in het Engels – the gifts into enlish

Have you received Jesus Christ into your heart? God gave His Son for you and for me to save and keep us. Have you accepted Him? If so, then the following scripture is for you, too: ‘But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God’ (John 1 : 12). Then we have ajoyful song in our hearts: ‘O what a joy to be a child of God.’ Jesus Christ, the Son of God, is the greatest and most excellent gift which has ever been given to the world. He is our peace. When we accept Him, we receive these from Him immediately: Reconciliation, purification of our sins, peace and joy in our hearts. But our heavenly Father has still much more for us. Together with the Son he wants to give us all things. We do not want to talk now about our daily needs, such as food, clothes and other needs for our natural life; all these things shall be added unto us when we first seek the Kingdom of God and His righteousness (Matt. 6: 33). God wants to give us life more abundant through the fulness of His Spirit. Listen to what Jesus said about it: ‘If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him?’ (Luke 11 : 13) Our heavenly Father offers us heavenly gifts. The Lord Jesus spoke about the Father’s promise that he would send ‘the power from above’.

Read book

De Wapenrusting Gods

wapenrustingiconIn de brief van Efeze 6 aan de gemeente te Efeze wijst Paulus op haar hoge verantwoordelijkheid, haar bijzondere plaats in Gods plan. Zij is geroepen tot overwinnend leven in haar opgestane Heer en Heiland Jezus Christus, overwinnend leven in de geestelijke strijd tegen de onzichtbare, oprukkende machten van Satan, die haar op haar weg tot volmaking voortdurend tegenstaan. Want er is een vreselijke strijd rondom ons gaande op vele fronten, een verschrikkelijk offensief is losgebrand tegen Gods kinderen, een strijd die in hevigheid toeneemt naarmate de eindtijd vordert. link

Ieder van ons is in deze eindstrijd persoonlijk betrokken, aan niemand gaat deze kamp ongemerkt voorbij. Het is daarom noodzakelijk dat wij ons op deze strijd ernstig bezinnen, de vijand kennen en ook onszelf in Jezus Christus dat wij de wapenen bezitten en deze krachtig weten te hanteren. Lees de html versie met index of klik op boek voor de pdf versie

 The Armour of God

armour of GodThere is a terrible war around us, a war at many fronts. A frightful offensive has broken out against the children of God, a battle increasing in ferocity as this closing age draws to an end.

Everyone of us is personally engaged in this final battle; this struggle leaves no one untouched. Therefore, it is necessary that we be very conscious of this battle, that we know the enemy and also ourselves in Jesus Christ, that we own weapons and are able to use them. We can be sure of Gods’s help. ‘But for us fights the proper Man, Whom
God Himself hath bidden.’

Read book

Eten drinken en doorgeven

eten drinken en doorgevenJezus komt als het levende Brood, het Brood des levens. “Ik zeg u, tenzij gij het vlees van den Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Want Mijn vlees is ware spijs en Mijn bloed is ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door den Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij” (Joh. 6 : 53-57). De Heer wil alle schuld van ons afwassen en ons opnieuw in Zijn tegenwoordigheid stellen, de weg is Jezus. Daar is geen andere weg dan Hij. Niemand komt tot den Vader dan door Mij! Wij kunnen: “ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs den nieuwen en levenden weg, dien Hij ons ingewijd heeft … ” Laten wij toetreden: “. .. met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging GEZUIVERD is van BESEF VAN KWAAD” (Hebr. 10 : 19-22). Geen PDF beschikbaar

Lees boek

Genezing

genezingDe meesten onzer antwoorden op de vraag van Jezus: “Wilt gij gezond worden?” met een: “Heer, als het Uw wil is!” Of als Jezus zegt: “Wat wilt gij dat Ik u doen zal?” met een: “Heer, Uw wil geschiede.”

Dit lijkt een heel vroom antwoord, maat God geeft niets om dit soort vroomheid. Hij wil geloof zien. Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Nooit zien wij dit soort vroomheid bij de mensen die tot Jezus kwamen. Eénmaal lezen wij van een zieke, dat hij er niet zeker van was of Jezus hem wilde genezen. Het was een melaatse. Hij kwam tot Jezus met de woorden: “Heer, indien Gij wilt, kunt Gij mij reiningen” (Matth.8:2).

Wat ben ik dankbaar voor deze mens, omdat wij door het antwoord uit Jezus’ mond vernemen: “Ik wil het, wordt rein!” (Matth. 8:3).

En dit geldt voor iedereen, want Hij is nog steeds Dezelfde, vandaag. Hij wil! Jezus wil! Aan Hem ligt het niet.  Binnenkort op de site.

 Een levensgeur ten leven

Een levensgeur ten leven“Maar God zij gedankt (het stemt ons tot dankbaarheid) die ons TEN ALLEN TIJDE IN CHRISTUS DOET ZEGEVIEREN (Halleluja!) en de REUK VAN ZIJN KENNIS allerwege DOOR ONS VERSPREIDT, want WIJ ZIJN VOOR GOD EEN GEUR VAN CHRISTUS onder hen die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; voor deze EEN DOODS- LUCHT TEN DODE, voor genen EEN LEVENSGEUR TEN LEVEN” (II Cor. 2:14-16).

De Bijbel spreekt van de enorme invloed die wij hebben op anderen, een levensgeur verspreidend ten leven, of een doodslucht ten dode. Er staat niet: een levensgeur, een geur VAN leven, maar een levensgeur TEN leven; leven voortbrengend, scheppend, helend, vernieuwend. Er staat niet: een doodslucht, de stank van een kadaver, maar een doodslucht TEN dode; dodelijk, vernietigend. Onze invloed naar buiten, de geur die wij verspreiden, is positief, verkwikkend, verfrissend, zegenend, of negatief, verderfelijk. Lees boek

 Hoeveel te meer

hoeveel te meer“Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, HOEVEEL TE MEER zal uw Vader uit den hemel de Heiligen Geest geven aan hen, die daarom bidden” (Luc. 11 : 13).

Is dit niet de toestand van de meeste christenen in onze dagen? Velen hebben nog nooit van de vervulling met de Heilige Geest gehoord. Paulus had tot deze groep discipelen kunnen zeggen: “Deze vervulling met de Heilige Geest is niet zo belangrijk, als u maar gelooft in de Here Jezus, dan wordt u behouden.” Maar zo spreekt Paulus niet.
Paulus weet hoe belangrijk het is om vervuld te zijn, hij kent de kracht van het spreken in tongen en het profeteren. Daarom legt Paulus hen de handen op en deze discipelen van Efeze werden vervuld en spraken in tongen en profeteerden.

Lees boek

 India

indiaIndia hebben wij meermalen bezocht. Een van deze bezoeken was het gevolg van de uitnodiging van een Indiase prediker. Hij had op doorreis naar Amerika Suriname bezocht en van de opwekking gehoord die wij daar in 1961 mochten leiden.

Hij was daardoor onder de indruk gekomen en besloot ons uit te nodigen naar India te komen. Wij grepen deze kans aan om in dit enorme land het Goede Nieuws te brengen. Een boek dat een goede beschrijving geeft over India en zijn cultuur.

Lees boek

 Sri Lanka

sri lanka“Wanneer men van het eiland Angaman ongeveer duizend mijlen in zuidwestelijke richting zeilt, komt men bij het eiland Zeilan. Dit is naar grootte en ook in ander opzicht het beste eiland van de wereld. De koning die over het eiland regeert, is aan geen andere koning schatplichtig. De bewoners zijn afgodendienaars, ze gaan slechts in een smalle lendendoek gekleed. Er groeit geen koren op het eiland, slechts rijst en kokos waaruit olie wordt gewonnen. De schoonste edelstenen van de wereld worden op dit eiland gevonden: robijnen, saffieren, topazen, amethysten en andere kostbare stenen. De bewoners zijn ongeschikt voor de oorlog, wanneer soldaten nodig zijn, moeten deze uit de Saraceense buurlanden worden aangeworven … ” Zo beschreef de Venetiaanse wereldreiziger Marco Polo in 1295 het eiland Ceylon, dat hij op zijn verre reizen in het Verre Oosten had leren kennen. Vandaag vliegt het Europese straalvliegtuig vanuit Europa in 15 uur naar Ceylon en landt comfortabel op het Bandaranaike vliegveld, even buiten Colombo. De route via Athene, Karatshi, Bombay, naar Colombo wordt naar de wereldreiziger, de “Marco Polo”route genoemd. Ceylon heeft vele namen gehad: Tambapanni, Taprobane, Serendib (zo noemden de Arabieren het), Zeilan, Seyllan, Ceilao, Ceylon, Sri Lanka. Deze laatste naam, die sedert 25 eeuwen gebruikt werd, is thans weer de officiële naam geworden: Sri Lanka.
Lees boek

 Singapore

singaporeSingapore is een wonderlijke smeltkroes van volkeren. Men vindt er Chinezen in de meerderheid, Philippijnen, mensen van overal uit Indonesië, Serawak, Brunei, Saba, de Bataklanden in NoordSumatra, Maleiers, Javanen. Uit
Thailand, Pakistan, Ceylon, Hong Kong, uit het gehele Oosten.

Er zijn Kantonnezen, Mandarins, Hokkiens, Hainanezen en Hakkas, Tamils uit India, Singhalezen uit Ceylon, Punjabs en Sikhs, Arabieren, Armeniërs, Afrikanen, Euraziërs, Europeanen, Australiërs, Javanen en Soendanezen. Christenen, Boeddhisten, Taoïsten, Shintoïsten, Hindoes, Brahmanen, Mohammedanen, Parsees, Syriërs en Joden. Waar ter wereld vindt men zo’n verscheidenheid van ras, kleur, taal, religie, traditie en leefwijze?

Lees boek

Batak-Land

BataklandDegenen die zending onder de heidense volken kritiseren, verwijten ons dat wij eeuwenoude volkskulturen trachten te europeaniseren, hen onze westerse beschavingsvormen en inzichten opdringen. Deze kritici verwijten ons dat wij een “white man’s religion” opdringen in een vorm van benadering die niet is aangepast aan het kultuurpatroon van deze vreemde volkeren. Wij zouden door onze grotere bespraaktheid en overtuigingskracht hen een voor hen wezensvreemde denkwereld opdringen. Gevoelig als deze mensen zijn, eenvoudig aanspreekbaar, worden ze er emotioneel snel bij betrokken en bereid de nieuwe gedachten te aanvaarden. Het ware beter de Karo-Bataks door Karo-Batakse predikers te benaderen met het Evangelie. Deze overtuiging moet voortkomen uit hun eigen midden en niet als import van buitenaf. Wij zijn van mening dat in dit land de beste getuige van Jezus Christus de veranderde volksgenoot is, hij die Jezus zelf ontmoette. Hij spreekt hun taal en denkt in hun denkpatronen, hij kent beter dan wie ook de ziel van de volksgenoot, hij kent zijn weerstanden omdat hij die ook heeft gekend, maar weet ook de openingen te vinden in zijn geest. Wij zijn zo dankbaar dat na ons vertrek andere Karo’s voort zijn gegaan, met dezelfde boodschap, in hetzelfde vuur, bekleed met hetzelfde gezag over ziekte en machten. Binnenkort op de site.

 Japan

japanIn Japan, met zijn Shinto-religie, komen de mensen niet gemakkelijk tot overgave aan Jezus Christus. Alleen als zij voor hun ogen zieken zien genezen, wonderen, bovennatuurlijk ingrijpen Gods, zullen zij besluiten om Christus te zoeken. De Japanner is een realist, een ogen-mens, een aarde-mens, hij denkt rationeel, hij is een mathematicus, hij wil tastbare, zichtbare, duidelijke bewijzen, op meningen wil hij niet afgaan. Daarom is er in Japan slechts een mogelijkheid om succesvol te missioneren, dat is wanneer boodschappers Gods openlijk de kracht Gods tonen in duidelijke, controleerbare, spectaculaire wonderen.
Als de Japanner een prediking hoort, zal hij kritisch luisteren, hij is een uitstekende luisteraar. Hij zal elk woord intelligent proeven en analyseren, afwegen op zijn waarheid. Zijn twijfel zal alleen gebroken kunnen worden, als hij het woord bevestigd ziet door wonderen en tekenen.

Lees boek

Charismata

charismataDe mens maakt geschiedenis, maar de mens is niet veranderd door de geschiedenis. De Charismatische Gaven schijnen zich in de twintigste eeuw zelfs heerlijker te openbaren dan in enige andere eeuw van het Christendom.

Wij willen een poging doen om – uiteraard onvolledig – in dit boek een aantal voorbeelden te geven hoe deze gaven levend bleven en werkzaam in de Kerk van Christus, zo lang zij bestaat.

Lees boek

Voor ik het vergeet

voor ik het vergeet

De zendeling die primitieve volken bezoekt, dient zijn boodschap niet van bovenaf, corrigerend, te brengen, maar in zijn benadering behoedzaam trachten deze volken te begrijpen en naar hen te luisteren. Er wordt in de verkondiging te veel en te arrogant gesproken en te weinig geluisterd, in liefde benaderd, gepoogd in het primitieve en oeroude denken af te dalen. Er is zoveel haast, zoveel ongeduld in de zending, zoveel hoogmoed ook. Wij komen zo nadrukkelijk be-Iéren, be-schaven, onderwijzen, wij maken zo vreselijk duidelijk dat wij het bij het rechte eind hebben en zij zo dom, zo vèr van de waarheid, onze waarheid, zijn.

Wij zullen onmogelijk succesvol missioneren als wij niet eerst tenminste de taal leren, de geschiedenis van het volk bestuderen, hun gewoonten verstaan, binnendringen in hun riten en gebruiken, hun vreugden en angsten leren kennen, de demonieën waartegen zij zich weren. Wij komen haastig, haastig, zien de arme heidenen meewarig aan en zeggen ons zegje. Wij vergeten dat wij ons met ons witte denken stellen tegenover culturen en sub-culturen die honderden, duizenden jaren oud zijn, ouder dan het Christendom. Onze Hollandse ondernemingsgeest, onze manier van aanpak, is fors en direkt, zonder omwegen, ook in de zending en wij vergeten dat oude volken andere tempi, andere rythme’s kennen.  Lees boek

Leven en overvloed

leven en overvloed,,Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” (Rom. 8 :32)

Hebt u Jezus Christus ontvangen in uw hart? God gaf zijn Zoon voor u en mij, om ons te redden en te behouden. Hebt u Hem aangenomen? Dan geldt ook voor u het woord: ,,Doch allen, die hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.” (Joh. 1 :12). Dan zingt het blij in ons hart: ,,O welk een vreugde, een kind van God te zijn’ De grootste en heerlijkste gave, ooit aan de wereld gegeven, is Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is onze Vrede. Als wij Hem aannemen, is het eerste wat wij van Hem ontvangen: verzoening, reiniging van onze zonden en vrede, blijdschap in ons hart. Onze Hemelse Vader heeft echter nog veel méér voor ons. Met de Zoon wil Hij ons ook alle dingen schenken.

Lees boek

De Heilige Zalfolie

de heilige zalfolieVoor de bereiding van de heilige zalfolie gaf God aan Mozes nauwkeurige aanwijzingen, zoals Hij deze gaf voor elk détail van de bouw en de dienst van en in de tabernakel. Wij zien hoe de Heer precies is in de opgaaf van materialen, uitvoeringen en maten. Hij wil dat de dienst in Zijn Huis volgens Zijn plannen geschiedt. Ook het nauwkeurige recept geeft de Heer, van de heilige zalfolie, die voor Zijn dienst wordt ge ruikt, Hij laat niets over aan inzichten en opvattingen van mensen, Hij houdt alles in Zijn hand. En zo schrijft Hij Mozes voor hoe deze zalfolie zal worden bereid uit verschillende kostbare bestanddelen.

Het zijn zeldzame en kostelijke ingrediënten, aangevoerd uit de ganse Oriënt; uit Mesopotamië gans in het noordoosten, uit Bagdad diep in het zuiden, Perzië, Arabië in het westen, geheel het Midden-Oosten draagt zijn stoffen aan voor deze zalfolie. Zoals op het Pinksterfeest ook heel het Midden-Oosten aanwezig is bij de uitstorting van de heilige Geest, waarvan deze zalfolie een zinnebeeld is. Lees boek

De Doorn in het Vlees

doorn in het vlees,,Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik onthoud mij er van, opdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij ziet en hoort, en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen” (2 Cor. 12 :6, 7).

Vanwege de grootheid van Gods openbaringen, Gods geheimenissen en verborgenheden die Hij Paulus toonde, vanwege deze uitverkorenheid, naast de uitverkorenheid voor Hem te mogen lijden, vanwege de gerede kans dat Paulus er zich op zou voorstaan, gaf God hem een doorn in het vlees.

Wat was die doorn? Een ziekte? Nergens wordt over ziekte gerept. Het staat er duidelijk wat dit betekent: ,,Een engel des satans, om mij met vuisten te slaan” (2 Cor. 12 :7). Is dat hetzelfde als ziekte? Is dat; iets, neen het is: IEMAND, de satan, hij slaat hem met vuisten. ,,Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagan en een zwervend leven” (1 Cor. 4 :11). Lees boek

Ja Wie Hem Aanraakt

ja wie hem aanraaktDit boekje spreekt over contact. Contact met Jezus. Contact tussen een arm, ziek en miserabel mens en een levende Heiland. Het werkje bestaat uit twee gedeelten, het eerste vertelt de geschiedenis van de mens die Jezus aanraakt en het tweede van een mens die door Jezus aangeraakt wordt.

Het is het contact, van Hem naar ons, van ons naar Hem, dat het heil naderbij brengt. Geloof in dit levendbrengend contact en zoek deze te leggen in geloof, het zal u zegenen. Maak u los van uw nood en zoek contact met Jezus.

lees verder

Gods werk in de 3 Guyana’s

3guyana'sBij onze geliefde broeders en zusters in de Guyana’s, speciaal in Suriname, zal dit boek een speciale plaats krijgen in de boekenkast. Ze zullen hierin een blijvende samenvatting hebben van een tijd, die voor velen de grootste tijd van hun leven is geweest. En de moeilijkheden doorworstelend, zullen ze God prijzen voor wat toen gebeurde. Bovendien gaat het feest in alle drie landen dóór. De zendelingen moesten het land verlaten, Jezus bleef! Door Hem geleid, gingen grote groepen of kleine groepen verder. Frans mag bovendien in Brits-Guyana nog steeds honderden redden.
Voor de zendelingen die in dit boek genoemd zijn, en wiens werk het hier geldt,
was de tijd die zij in de Guyana’s doorbrachten onvergetelijk. Het was voor ieder van hen de meest vruchtbare tijd voor de eeuwigheid. Ze zullen bij het zien van de foto’s de warmte weer voelen, de krekels weer horen zingen, en het zingen van de massa zal weer in hun oren klinken. Een verhaal zó machtig, dat geen pen het kan beschrijven, proberen wij hier te vertellen. Laat het in u doordringen, en laat uw hart warm worden, want het is HET VERHAAL VAN GODS LIEFDE.

Lees verder

Zoon en zonen

Zoon en zonenDe tijd waarin wij leven is hoogsternstig. Een ieder die geestelijke ogen heeft, weet, dat er grote dingen gaan gebeuren. Ja, want Jezus, de Heiland der wereld, gaat spoedig komen op de wolken en dan zullen wij Hem, die ons redde uit de macht van de satan, zien van aangezicht tot aangezicht. Hoe wonderbaar! Daarom is nu de tijd aangebroken voor de kinderen Gods, dat zij ontwaken uit hun eeuwenlange slaap. Alle lauwheid moet weg nu. Wij moeten allen terug naar de bijbel, het wonderbare woord van God. Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Daar bracht Hij voor alle mensen een volkomen verlossing. Lees boek

Jona Ontwaak!

jona ontwaaktDit boek is geschreven uit een diep verlangen mensen tot Jezus te brengen. Het is niet zo maar een aantal bedrukte pagina’s. Het is een boodschap van God aan Zijn Gemeente. De Vader wil Zijn Gemeente konfronteren met de feiten. De feiten, dat de genadetijd ten einde loopt, Gods oordeel aanstaande is en wij daarom de laatste zielen moeten winnen.

Dit boek beoogt niet een theologisch verantwoord werk te zijn over het onderwerp: getuigen. Het is een samenvatting van enkele verhalen en preken, die we de laatste jaren aan tienduizenden hebben verkondigd en die ontelbaren hebben aangespoord hun leven te wijden aan Gods zaak. Lees boek

Overwinning over de dood

overwinningoverdedoodIN GODS WOORD, wordt overal de dood vergeleken met de slaap. Er wordt gesproken van een “te ruste gaan”. En: “Slapen in het stof der aarde.” Zo staat er van Mozes: “Zie, gij gaat bij uw vaderen te ruste” (Deut. 31 : 16).
De Heer Jezus vertelt ons meer van de opstanding. Hij leert ons dat er een oordeelsdag zal zijn en dat God alle oordeel en gericht in de handen van zijn Zoon heeft gelegd. God gaf Hem macht om gericht te houden omdat Hij de Zoon des mensen is. “Verwonder u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven en wie het kwade bedreven
hebben ten oordeel” (Joh. 5 : 27-29).

Jezus bevestigt wat het Oude Testament leert, namelijk, dat de doden IN DE GRAVEN zijn, niet in de hemel, hel, paradijs of vagevuur. In het graf zullen ze de stem horen van Jezus en op Zijn roep zullen zij uitgaan, zoals het ging bij Lazarus. Een zeer interessant boekje over de dood en opstanding. Het boekje verscheen begin jaren 60

Lees boek

Boeken over de Eindtijd

Leven in de eindtijd

leven in de eindtijdElisabeth Hoekendijk, echtgenote van Karel Hoekendijk van wiens hand in boeken verschenen, heeft tientallen jaren nauwgezet de Bijbel gelezen en herlezen. Er zijn veel boeken verschenen over de eindtijd, maar deze boeken “Leven in de eindtijd”, “Het Koninkrjk komt” en ook het boek “Ja ik kom spoedig” zijn goede boeken die je inspireren over de juiste kijk op zaken betrteffende de eindtijd.

binnenkort op de site

Het Koninkrijk Komt

het koninkrijk komt
Geen PDF beschikbaar

Ja, Ik kom spoedig

ja ik kom spoedigDe heilige Geest maakt ons steeds dringender bekend dat de wederkomst van Christus nabij is. Het is daarom uiterst belangrijk, dat wij Gods Woord raadplegen, om te zien wat dit ons leert over de komst des Heren.
Vele christenen zijn de mening toegedaan, dat er twee of meer wederkomsten zullen zijn, één voor de gemeente en één, vele jaren later, voor de wereld, om haar te oordelen. Gods Woord leert dit echter niet. Gods Woord leert ons van het begin tot het einde dat er één grote dag zal zijn waarop de Heer komt om de aarde te oordelen.

Deze dag zal voor de gelovigen een heerlijke dag zijn. Het is de dag van hun verlossing, met een verheerlijkt lichaam gaan zij hun Heer tegemoet in de lucht, om voor eeuwig bij Hem te zijn. In die tijd is de gemeente in grote verdrukking en vervolging, maar zij wordt daar op heerlijke en bovennatuurlijke wijze uitverlost. “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.” Luc. 21: 28 – Nog geen pdf
Time-sheet poster behorende bij het boek

Enkel berichtnavigatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: